Ordin nr. 6/2007 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea asiguratorilor

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 5 lit. b), b1) si d) si ale art. 12 si 121 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 8 mai 2007, prin care s-au aprobat Normele privind autorizarea asiguratorilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1

(1)Se pun in aplicare Normele privind autorizarea asiguratorilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2)La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001, cu completarile ulterioare.

(3)Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 2

Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, in conformitate cu atributiile specifice fiecareia.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Angela Toncescu

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 432 din data de 28 iunie 2007

NORME din 8 mai 2007 privind autorizarea asiguratorilor

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare

Art. 1

Prezentele norme stabilesc, in temeiul prevederilor art. 5 lit. b), b1) si d) si ale art. 12 si 121 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, conditiile si documentele in baza carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor acorda asiguratorilor autorizatia de desfasurare a activitatii de asigurare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fondatorii si persoanele semnificative ale asiguratorilor.

Art. 2

(1)Procesul de autorizare a asiguratorilor de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cuprinde doua etape:

a)avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului;

b)autorizarea functionarii ca asigurator, in conformitate cu art. 12 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare.

CAPITOLUL II: Conditiile de avizare prealabila in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului

Art. 3

(1)Denumirea unui asigurator trebuie sa contina sintagmele "asigurari", "asigurari-reasigurari", dupa caz, sau derivate ale acestora, in limba romana ori intr-o limba de larga circulatie.

(2)Obiectul de activitate al asiguratorilor trebuie sa fie unic, conform prevederilor art. 12 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)Din studiul de fezabilitate trebuie sa rezulte ca resursele financiare ale asiguratorului sunt suficiente pentru desfasurarea activitatii de asigurare.

(4)Capitalul social varsat, reprezentand o suma cel putin egala cu fondul de siguranta, trebuie sa fie depus in contul unei banci autorizate din Romania, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. d) si ale art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5)Actul constitutiv al asiguratorului trebuie sa cuprinda numele persoanelor mentionate la art. 6 alin. (1) lit. A. Conducerea executiva a asiguratorului trebuie sa fie asigurata de minimum doua persoane sau, dupa caz, de minimum 3 persoane cu atributii decizionale, raspunzatoare pentru societate, ale caror semnaturi sunt opozabile tertilor, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6)Plata taxei de autorizare trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor si deciziilor emise in aplicarea acesteia.

(7)Sediul social, conducerea executiva si serviciile administrative trebuie sa fie pe teritoriul Romaniei.

Art. 4

Pentru a putea obtine calitatea de actionar direct si indirect al asiguratorului, fondatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)sa nu fie actionari, asociati sau persoane semnificative ale unui broker de asigurare si/sau reasigurare, nici ale unui agent de asigurare persoana juridica;

b)persoanele juridice sa fie legal constituite;

c)persoanele juridice, de tipul institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare sau societatilor de servicii si investitii financiare, sa fie supravegheate de autoritatea competenta din Romania sau din statul de origine, inclusiv in ceea ce priveste supravegherea pe baza consolidata;

d)persoanele fizice sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune in dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, spalare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a asiguratorului. Proba se face cu cazierul judiciar, iar in cazul unei persoane fizice straine, cu un document echivalent, care sa ateste ca aceste cerinte sunt indeplinite, emis de o autoritate administrativa sau judiciara, autentificat notarial si insotit de traducerea in limba romana, legalizata la ambasada sau la consulatul Romaniei din statul ori din statele in care persoana in cauza a domiciliat cel putin 6 luni in ultimii 5 ani;

e)sa nu fi fost declarati faliti sau sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti;

f)persoanele juridice sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor lor patrimoniale si care sa asigure premisele pentru sustinerea activitatii asiguratorului din surse proprii, in cazui in care situatia financiara a acestuia se deterioreaza;

g)sumele destinate participarii la capitalul social al asiguratorului nu trebuie sa provina din imprumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, asociatii, fundatii, uniuni sau ligi sindicale, cu exceptia sumelor puse la dispozitia unei filiale de catre societatea-mama, din sursele proprii ale acesteia;

h)persoanele fizice trebuie sa dispuna de venituri care au caracter de continuitate si care, prin nivelul lor, sa justifice in mod corespunzator participatia la capitalul social al asiguratorului;

i)persoanele juridice, altele decat cele mentionate la lit. c), sa functioneze de minimum 3 ani; in cazul entitatilor care au fuzionat, una dintre entitati sa aiba aceasta perioada de functionare sau, in cazul divizarii, entitatea care s-a divizat sa indeplineasca aceasta conditie.

Art. 5

Nu pot fi fondatori ai asiguratorului:

a)entitatile juridice fara scop lucrativ sau fara scop patrimonial, precum si cele de tip asociativ sau participativ care nu depun situatiile financiare conform legislatiei in vigoare din Romania sau din statul de origine;

b)persoanele juridice sau alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si a evidentei contabilitatii si/sau a publicarii situatiilor financiare, evidentei registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/ asociatilor si a administratorilor;

c)persoanele care justifica sursa fondurilor prin imprumuturi sau venituri obtinute din activitati desfasurate in statele sau jurisdictiile prevazute la lit. b);

d)persoanele sau grupurile de persoane care actioneaza impreuna, controleaza unul sau mai multi asiguratori si care vor exercita control asupra asiguratorului persoana juridica romana ce urmeaza a se constitui; grupul de persoane care actioneaza impreuna reprezinta persoanele care se afla sub controlul unei persoane fizice sau juridice in situatiile in care intre acestea exista o relatie de natura celei dintre o societate-mama si o filiala a acesteia, astfel cum este aceasta prevazuta la art. 2 lit. B pct. 28 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o relatie similara, de genul relatiilor existente intre soti, rude si afini pana la gradul al patrulea, inclusiv, persoanele si societatile aflate sub controlul acestora, o societate, administratorii si persoanele fizice sau juridice care exercita controlul asupra acesteia, societati aflate sub controlul aceleiasi ori acelorasi persoane fizice sau juridice;

e)persoanele respective sau persoanele din grupul care actioneaza impreuna care in ultimii 10 ani au constituit obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare incheiate cu sanctiuni sau interdictii.

Art. 6

(1)Persoanele nominalizate la art. 2 pct. 11 si 111 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

A.membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere:

a)sa indeplineasca prevederile art. 4 lit. a), d) si e);

b)sa dispuna de o reputatie si o experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii asiguratorului si responsabilitatilor incredintate;

c)sa nu aiba interdictie sa lucreze in institutii financiare;

B.conducerea executiva:

a)sa indeplineasca prevederile lit. A;

b)sa aiba o experienta de cel putin 5 ani in domeniul asigurarilor sau de 7 ani in domeniul financiar-bancar, din care cel putin 3 ani, respectiv 5 ani, intr-o functie de conducere in aceste domenii;

c)sa nu aiba aceasta calitate la alta persoana juridica, romana sau straina, pe toata perioada detinerii acestei functii la asigurator.

(2)Responsabilitatile mentionate la lit. A si B pot fi indeplinite numai de catre persoane fizice.

(3)Persoanele mentionate la alin. (1) trebuie sa fie numite respectandu-se prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III: Documentatia necesara pentru acordarea avizului prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului

Art. 7

In vederea obtinerii avizului prealabil necesar inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului, solicitantii vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:

1.cerere standard, in forma prevazuta in anexa nr. 1;

2.proiectul actului constitutiv;

3.copiile documentelor care atesta varsarea integrala, in numerar, de catre fiecare fondator a aportului la capitalul social, conform prevederilor legale in vigoare, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoanele care semneaza cererea standard;

4.extrasul de cont privind varsarea integrala a capitalului social, din data depunerii documentatiei; sumele reprezentand aport la capitalul social si depuse in valuta se calculeaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data platii;

5.in vederea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4, fondatorii, persoane juridice si fizice, trebuie sa depuna documentele prevazute in anexa nr. 3;

6.persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. A si B trebuie sa prezinte:

a)curriculum vitae, cu semnatura olografa, care sa contina cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa de domiciliu si, daca este cazul, de resedinta, cetatenia/cetateniile, pregatirea profesionala (studii/cursuri de pregatire si perfectionare, scolile sau facultatea/facultatile absolvite, diplomele obtinute), apartenenta la organizatii profesionale, descrierea intregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre acestia, departamentele in care a fost incadrat, precum si descrierea responsabilitatilor si activitatii desfasurate);

b)documentele prevazute la lit. A pct. 1-4 si 6 din anexa nr. 3;

c)declaratie autentificata, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. B.c), conform anexei nr. 5;

d)documente oficiale din care sa reiasa experienta profesionala a persoanelor propuse pentru functiile mentionate la art. 6;

e)extras din studiul de fezabilitate, din care sa rezulte ca resursele financiare ale entitatii sunt suficiente pentru desfasurarea activitatii de asigurare;

7.copia documentului care atesta viramentul taxei de autorizare in contul nr. RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8

(1)Orice modificare a documentelor sau a conditiilor in baza carora s-a acordat avizul prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului conduce la o noua analiza din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, anterior depunerii documentatiei in vederea inregistrarii la oficiul registrului comertului.

(2)Cererea pentru obtinerea autorizatiei de functionare se va putea depune numai dupa avizarea modificarilor de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Art. 9

In conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) si ale art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita, in vederea fundamentarii deciziei privind avizul prealabil necesar inregistrarii ca asigurator, prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri atat de la fondatori si persoane semnificative, cat si de la oricare alta persoana fizica sau juridica ce are legatura, directa ori indirecta, cu activitatea acestora, precum si de la alte institutii sau autoritati din tara ori din strainatate.

Art. 10

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide, intr-o perioada de 60 de zile de la prezentarea documentatiei complete, asupra acordarii avizului prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului.

Art. 11

Obtinerea avizului prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator la oficiul registrului comertului in baza unor documente sau informatii neconforme cu realitatea da dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de a retrage avizul prealabil.

CAPITOLUL IV: Documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare a asiguratorului

Art. 12

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare pe baza careia asiguratorul va putea desfasura activitate de asigurare, acesta va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:

a)cererea de autorizare conform anexei nr. 6;

b)copiile documentelor care atesta inregistrarea societatii ca persoana juridica, respectiv: actul constitutiv autentificat, hotararea judecatoreasca de infiintare, certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului si certificatul constatator cuprinzand toate datele de identificare ale societatii;

c)extrasul de cont care atesta existenta capitalului social la data solicitarii autorizatiei de functionare, conform prevederilor legale in vigoare;

d)studiul de fezabilitate, insusit de persoanele propuse pentru conducerea executiva si de administratorii asiguratorului, care sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 2. In vederea aprobarii studiului de fezabilitate, persoanele propuse pentru conducerea executiva vor sustine in fata Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un interviu, in care una dintre aceste persoane va prezenta in limba romana activitatea care urmeaza sa fie desfasurata de asigurator;

e)propriile conditii de asigurare, incadrate pe clasele de asigurare prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)copia contractului de reasigurare, certificata pentru conformitate cu originalul de persoana care depune documentatia. In cazul reasigurarii de catre un asigurator roman, este obligatorie prezentarea reasigurarii externe, din care sa rezulte ca este inclus si programul prezentat. Lipsa unui asemenea program trebuie justificata prin prezentarea in studiul de fezabilitate a calculelor privind capacitatea de subscriere proprie;

g)copiile contractelor de administrare/de mandat ale persoanelor mentionate la art. 6 alin. (1) lit. A si B;

h)descrierea dotarii sediilor, care trebuie sa fie corespunzatoare desfasurarii in conditii adecvate a activitatii de asigurare propuse, conform studiului de fezabilitate;

i)copiile contractului de inchiriere sau de comodat pentru sediul ori sediile secundare/punctele de lucru existente sau care se infiinteaza, inregistrate la administratia financiara teritoriala, sau, dupa caz, copia actului de proprietate asupra sediului social ori a sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se infiinteaza;

j)documentatia privind dotarea cu soft si reteaua de calculatoare;

k)curriculum vitae, in forma si continutul prevazute la art. 7 pct. 6 lit. a), al persoanelor propuse pentru functiile mentionate la lit. A-D din anexa nr. 7;

l)declaratiile autentificate, in conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), d) si e), ale persoanelor prevazute in anexa nr. 7;

m)declaratiile autentificate, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. B.c) si ale anexei nr. 5, ale persoanelor prevazute in anexa nr. 7;

n)documentele oficiale din care sa reiasa experienta profesionala a persoanelor propuse pentru functiile mentionate in anexa nr. 7;

o)lista si curriculum vitae ale personalului calificat, documentatia privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat si contractul cu reteaua de asistenta ce urmeaza a fi folosita pentru indeplinirea obligatiilor aferente in cazul solicitarii practicarii clasei de asigurari generale nr. 18 "Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu sau de la locul de resedinta permanenta".

Art. 13

(1)Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) trebuie sa aiba un contract de administrare, respectiv un contract de mandat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar persoanele prevazute in anexa nr. 7 trebuie sa aiba calitatea de angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii in cadrul unui asigurator.

(2)In termen de 60 de zile de la primirea autorizatiei de functionare, asiguratorul va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor copii ale documentelor mentionate la alin. (1).

CAPITOLUL V: Alte dispozitii

Art. 14

(1)Dupa obtinerea autorizatiei de functionare, orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizatie se va face numai dupa aprobarea sau, dupa caz, avizarea prealabila de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

(2)In termen de 4 luni de la incheierea anului financiar, asiguratorii au obligatia sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor situatia actionarilor directi si procentul detinut de catre acestia din capitalul social, asa cum este inscris in Registrul actionarilor sau conform reglementarilor companiilor listate la Bursa de Valori.

(3)In cazul actionarilor semnificativi, se va transmite lista nominala, iar pentru actionarii semnificativi persoane juridice, si lista actionariatului semnificativ direct si/sau indirect al acestora.

(4)In cazul in care volumul de informatii solicitat la alin. (2) si (3) este foarte mare, acestea se vor furniza pe suport electronic de tip compact-disc (CD).

Art. 15

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are dreptul sa anuleze orice autorizatie obtinuta pe baza unor informatii false sau eronate si poate interzice persoanelor raspunzatoare exercitarea oricaror activitati reglementate de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16

Asiguratorii vireaza sumele reprezentand taxele de autorizare/avizare in contul nr. RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

Art. 17

Toate documentele si informatiile prevazute in prezentele norme trebuie transmise in limba romana, iar documentele emise intr-o limba straina vor fi depuse in original, autentificate in tara de origine, impreuna cu traducerea legalizata.

Art. 18

Actionarii asiguratorilor autorizati pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, care se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 5, au la dispozitie o perioada de 18 luni pentru a vinde participatiile detinute in conditiile prevazute de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acesteia.

Art. 19

(1)Persoanele mentionate la lit. B-D din anexa nr. 7, care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme ocupa aceste functii, sunt considerate a indeplini criteriile respective numai cu conditia prezentarii de catre asiguratori la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a listei persoanelor respective, insotita de curriculum vitae semnate ale acestora, de copii ale contractelor de munca, precum si de declaratia prevazuta la anexa nr. 5 la prezentele norme, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.

(2)Asiguratorii care nu au incadrate persoane in functiile mentionate la lit. B si C din anexa nr. 7 au la dispozitie 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme pentru prezentarea la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a documentatiei necesare in vederea aprobarii persoanelor respective si, respectiv, aceeasi perioada pentru incadrarea unor persoane pe functiile prevazute la lit. D din anexa nr. 7.

(3)In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B, care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme ocupa aceste functii, sunt considerate a indeplini criteriile respective numai cu conditia prezentarii de catre asiguratori la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a copiilor contractelor de mandat, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.

(4)In termen de 10 zile lucratoare de la data vacantarii unei pozitii detinute de o persoana semnificativa, asiguratorul in cauza va comunica in scris Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor numele si functia persoanei respective.

(5)Indiferent de motivul vacantarii, persoana care a facut parte din conducerea executiva sau a fost, dupa caz, actuar, conducator al activitatii de asigurari de viata ori de asigurari generale sau a detinut o functie de conducere specifica domeniului asigurarilor va depune la asigurator un raport de activitate din care sa rezulte gradul de realizare a contractului de mandat sau, dupa caz, gradul de realizare a obiectivelor stabilite pentru activitatea coordonata si, respectiv, de indeplinire a sarcinilor scrise primite la inceperea activitatii in cadrul acelui asigurator.

(6)In cazul vacantarii unei pozitii detinute de o persoana semnificativa, perioada pana la propunerea pentru o noua persoana nu trebuie sa depaseasca 90 de zile, cu exceptia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsa cu maximum 60 de zile, cu avizul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

(7)In propunerea prevazuta la alin. (6) se va mentiona si numarul de inregistrare al documentului prevazut la alin. (5).

(8)Dupa primirea aprobarii ca persoana semnificativa, cu exceptia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, persoana in cauza va trimite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 15 zile calendaristice de la preluarea functiei, o declaratie pe propria raspundere ca a luat cunostinta de continutul raportului de activitate mentionat la alin. (5). Declaratia se va atasa la dosarul de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor al persoanei in cauza.

Art. 20

(1)Conditiile si documentele solicitate fondatorilor se aplica si in cazul persoanelor fizice si juridice care devin ulterior actionari semnificativi directi si indirecti la asiguratori.

(2)Conditiile si documentele solicitate persoanelor semnificative se aplica si in cazul persoanelor fizice propuse care devin ulterior persoane semnificative la asiguratori.

Art. 21

Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele norme.

Art. 22

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23

Prezentele norme transpun prevederile art. 4-8 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/83/CE din 5 noiembrie 2002 privind asigurarile de viata, ale art. 4-7 din prima Directiva a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind initierea activitatii de asigurare directa, alta decat asigurarea de viata, si exercitarea sa, modificate prin art. 6-9 din Directiva Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directa, alta decat asigurarea de viata, si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE, si ale art. 8 si 54 din Directiva Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directa, alta decat asigurarea de viata, si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE.

ANEXA Nr. 1: CERERE pentru obtinerea avizului prealabil in vederea inregistrarii ca asigurator

1.Denumirea completa propusa pentru persoana juridica .........................................................................................

...............................................................................................................................................................
.....................

2.Daca actuala inregistrare determina schimbarea numelui solicitantului/asiguratorului, mentionati numele anterior

..................................................................................................................................................................
..................

.................................................................................................................................................................
...................

3.Adresa propusa pentru sediul social .......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
...................

4.Adresa postala/de corespondenta (daca este diferita) .........................................................................................

................................................................................................................................................................
....................

5.Numarul de telefon .........................................................................................

6.Numarul de fax ...............................................................................................

7.Adresa de e-mail ..............................................................................................

8.Persoana de contact .........................................................................................

9.Reprezentantul legal .........................................................................................

10.Categoria de asigurari:

a)asigurari generale

b)asigurari de viata

11.Opisul documentelor depuse in anexa cererii

Subsemnatul .........................................................., in calitate de reprezentant legal al ..............................................................................................., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Numele si prenumele

..........................

(cu majuscule)

Semnatura

..........................

ANEXA Nr. 2: STUDIU DE FEZABILITATE

1.Studiul de fezabilitate va cuprinde:

- analiza pietei asigurarilor si prezentarea activitatii asiguratorului ce urmeaza sa fie desfasurata;

- natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asiguratorul isi propune sa le acopere, precum si regulile de selectare a acestora;

- organigrama si/sau regulamentul de organizare si functionare;

- estimarea marjei de solvabilitate minime, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;

- elementele fondului minim de siguranta, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acesteia, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;

- estimarea cheltuielilor generale de administratie si a cheltuielilor cu comisioanele, precum si sursele de finantare ale acestora, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;

- estimarea cheltuielilor aferente membrilor Consiliului de administratie sau ai Consiliului de supraveghere, persoanelor din conducerea executiva si persoanelor care ocupa functiile de conducere mentionate in anexa nr. 7 la norme. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie in parte;

- proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata, proiectul contului de profit si pierderi, proiectul contului tehnic al asigurarii generale/de viata, proiectul contului netehnic al asigurarii generale/de viata, dupa caz;

- prezentarea calculelor specifice pentru rezervele tehnice si elementele de calcul al tarifelor de prima pentru clasele sau riscurile pentru care se solicita autorizarea;

- estimarea primelor subscrise si a daunelor ce vor fi platite, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;

- resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata;

- principii de fundamentare, in cazul externalizarii uneia sau mai multor activitati;

- descrierea sediului principal si, daca este cazul, a sediilor secundare, precum si a dotarilor acestuia/acestora.

2._

(1)In cazul practicarii claselor de asigurari generale nr. 14 "Asigurari de credite" si nr. 15 "Asigurari de garantii", studiul de fezabilitate prevazut la pct. 1 va cuprinde pentru aceste clase si informatii privind elementele rezervei de egalizare calculate in conformitate cu prevederile normelor specifice emise in aplicarea legii.

(2)In cazul practicarii claselor de asigurari generale nr. 17 "Asigurari de protectie juridica", acoperirea cheltuielilor cu asistenta juridica trebuie sa faca obiectul unui contract separat de cel incheiat pentru alte clase de asigurare sau se trateaza intr-un capitol separat al unei polite unice, in care se precizeaza natura acoperirii cheltuielilor de asistenta juridica, conform prevederilor legale in vigoare.

(3)In cazul solicitarii practicarii clasei de asigurari generale nr. 18 "Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu sau de la locul de resedinta permanenta", studiul de fezabilitate prevazut la pct. 1 va cuprinde si urmatoarele informatii:

- descrierea dotarii cu echipamentul tehnic adecvat;

- reteaua de asistenta ce urmeaza a fi folosita pentru indeplinirea obligatiilor aferente acestei clase de asigurari.

3.Programul de reasigurare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

a)criteriile de selectare a unui reasigurator;

b)schema programului de reasigurare al intregului portofoliu;

c)limitele reasigurarii automate, pe clase si riscuri acoperite, termenele si conditiile contractuale;

d)criterii cu privire la reasigurarile facultative, pe risc si pe eveniment, bazate pe analiza riscului si a costurilor reasigurarii;

e)capacitatea de subscriere conferita, pe contract si pe intregul program de reasigurare;

f)evaluarea actuariala a riscului si a faptului ca acesta a fost transferat asa cum s-a avut in vedere;

g)sistemul de raportare si principiile controlului intern in ceea ce priveste programul de reasigurare;

h)sistemul care sa verifice ca s-au raportat daunele care sunt in sarcina reasiguratorului si ca sumele datorate de catre acestia se incaseaza prompt si corect.

In cazul in care asiguratorul considera ca va detine capacitate de subscriere, va prezenta o nota de fundamentare prin care sa justifice ca nu este necesar un program de reasigurare.

4.Prezentarea principalelor canale de distributie a produselor de asigurare care se intentioneaza sa fie utilizate.

5.Prezentarea structurii organizatorice a asiguratorului, cu precizarea raspunderilor si a limitelor de competenta pentru persoanele cu functii de conducere specifice domeniului asigurarilor in cadrul societatii, precum si a regulamentului de organizare si functionare, a procedurilor interne de control, a procedurilor interne antifrauda si de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, prezentarea sistemului intern de management al riscului, a procedurilor de rezolvare a sesizarilor si reclamatiilor, a procedurilor de rezolvare a daunelor, precum si orice alte informatii pe care actionarii ie considera necesare in sustinerea viabilitatii studiului de fezabilitate prezentat.

6.Politica de investitii, cu mentionarea principalelor domenii de investire, urmarindu-se stabilirea concordantelor dintre tipurile de obligatii asumate si activele care le acopera, dispersia activelor si a marjei de solvabilitate, pe o perioada de 3 ani pentru asigurari generale si de 5 ani pentru asigurari de viata.

7.Prezentarea retelei de tehnologie a informatiei si a softului, care trebuie sa fie corespunzatoare riscurilor si claselor de asigurari pentru care se solicita autorizarea si sa permita intocmirea si transmiterea rapoartelor solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

........................................

(numele, prenumele si semnatura reprezentantului asiguratorului)

ANEXA Nr. 3: DOCUMENTELE care trebuie transmise de fondatori

(A)Persoanele fizice:

1.copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate prin semnatura olografa;

2.in cazul in care din actul de identitate nu se pot identifica adresa de domiciliu si, daca este cazul, cea de resedinta, precum si cetatenia, acestea vor fi specificate separat;

3.lista cu participarile la capitalul social la alte societati comerciale, insotita de documentatia oficiala;

4.cazierul judiciar valabil sau, in cazul cetatenilor straini, un document echivalent, emis de o autoritate administrativa sau judiciara competenta a statului in care persoana straina isi are domiciliul. In cazul in care cetateanul strain a domiciliat in mai multe state membre, este necesara prezentarea acestui document din toate statele membre in care a domiciliat in ultimii 5 ani pentru o perioada mai mare de 6 luni. Aceeasi cerinta se aplica si in cazul cetatenilor straini care au domiciliat in ultimii 5 ani in mai multe state terte pe o perioada mai mare de 6 luni. In cazul in care statul in care cetateanul strain isi are domiciliul nu emite astfel de documente, acesta va fi inlocuit cu o declaratie sub juramant sau pe propria raspundere, autentificata notarial, insotita de traducerea legalizata in limba romana, intocmita la ambasada sau la consulatul Romaniei din statul pe teritoriul caruia a fost emisa;

5.declaratie de venit global, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va da o declaratie autentificata notarial, tradusa si legalizata in limba romana, care sa ateste acest fapt;

6.cazierul fiscal valabil si declaratia din care sa rezulte natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei fata de autoritati publice centrale si/sau locale din tara si din strainatate;

7.documentele doveditoare privind provenienta fondurilor de participare la capitalul social al asiguratorului;

8.declaratie autentificata, conform anexei nr. 4 la norme;

9.declaratie autentificata care sa ateste ca sunt indeplinite prevederile art. 4 lit. a) si d) si ale art. 5 lit. d) si e);

10.declaratie autentificata care sa ateste ca sunt indeplinite prevederile art. 4 lit. e), g) si h), insotita de documente oficiale in sustinerea acesteia.

(B)Persoanele juridice:

1.documente oficiale din care sa reiasa denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul unic de inregistrare, iar in cazul persoanelor juridice straine, dovada emisa de autoritatea competenta, nu mai veche de 3 luni, ca persoana juridica este legal constituita si ca indeplineste prevederile art. 4 lit. c);

2.lista si cotele de participare la capitalul social ale actionarilor directi si indirecti ai asiguratorului si drepturile de vot, insotite de documente oficiale;

3.cazierul fiscal valabil;

4.situatiile financiare aferente ultimelor 3 exercitii financiare, conform legislatiei in vigoare din Romania sau din statul de origine;

5.denumirea, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, dupa caz, a persoanelor juridice la care este actionar semnificativ, este in consiliul de administratie sau are raspundere nelimitata pentru obligatiile acestora, impreuna cu documentele doveditoare;

6.documentele doveditoare privind provenienta fondurilor de participare la capitalul social al asiguratorului;

7.extras din hotararea adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a consiliului de administratie privind participarea la constituirea asiguratorului si cota de participatie la capitalul asiguratorului;

8.declaratie autentificata a reprezentantului legal al acesteia, din care sa rezulte ca sunt indeplinite prevederile art. 4 lit. a), precum si ale art. 5 lit. c), d) si e);

9.declaratie autentificata, data de reprezentantul legal al acesteia, din care sa rezulte ca sunt indeplinite prevederile art. 4 lit. e) si f), insotita de documente oficiale in sustinerea acesteia.

........................................

(data, semnatura reprezentantului si stampila societatii, dupa caz)

ANEXA Nr. 4: DECLARATIE*)

Subsemnatul,..................................................................................................... (numele si prenumele), in calitate de fondator la .............................................................. (denumirea asiguratorului), declar pe propria raspundere urmatoarele:

1.Detin participatii (actiuni, parti sociale) la urmatoarele societati comerciale**):

..............................................................................................................................................................
......................

.................................................................................................................................................................
...................

2.Valoarea dividendelor incasate in ultimii 5 ani de la societatile comerciale la care detin participatii este urmatoarea***):

.................................................................................................................................................................
...................

.................................................................................................................................................................
...................

3.Veniturile obtinute din activitatea de baza si din alte activitati cu scop lucrativ pe care le-am desfasurat in ultimii 5 ani sunt urmatoarele****):

.................................................................................................................................................................
...................

.................................................................................................................................................................
...................

4.Detin in strainatate depozite in valuta in suma de:

.................................................................................................................................................................
...................

................................................................................................................................................................
....................

5.Detin depozite la institutii de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, in suma de:

- in lei .........................................................................................................................................................
..............

- in valuta ...................................................................................................................................................
..............

6.Alte creante, avand fiecare o valoare egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000 euro, pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) in Romania sau in strainatate:

Data ......................................................

Semnatura ..............................................

NOTA:

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

_________

*) Aceasta declaratie va fi completata personal de catre fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane fizice, ai asiguratorului. Declaratia se intocmeste potrivit acestui model, in forma tehnoredactata; este obligatoriu a se furniza toate informatiile solicitate.

**) Se vor indica cel putin: denumirea si sediul social ale societatii comerciale, obiectul de activitate al acesteia, suma si procentul participatiei detinute.

***) Se va indica valoarea dividendelor incasate anual de la fiecare societate comerciala precizata la pct. 1.

****) Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) si veniturile salariale/nete anuale obtinute din fiecare dintre activitatile desfasurate.

ANEXA Nr. 5: DECLARATIE*)

Subsemnatul,.................................................................................... (numele si prenumele), propus pentru functia de (avand functia de)**) ................................................................................... la ........................................................................................................ (denumirea asiguratorului), declar ca in perioada mandatului/contractului de munca***) voi exercita exclusiv aceasta functie si voi avea domiciliul/resedinta in ..........................................................................................

Data .....................................

Semnatura ............................

________

*) Se va completa de catre persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B. si in anexa nr. 7 la norme.

**) Sintagma din paranteza se va completa de catre persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B si in anexa nr. 7 la norme, care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme ocupa aceste functii.

***) Se va completa dupa caz.

ANEXA Nr. 6: CERERE pentru acordarea autorizatiei de functionare in vederea desfasurarii activitatii de asigurari .................... ****)

Subsemnatul,.................................................................................................................................., in calitate de reprezentant legal al.................................................................................... inregistrata la O.R.C. sub numarul ....................., avand cod unic de inregistrare .......................,depun, conform tabelului anexat, documentatia necesara prevazuta la art. 12 pentru obtinerea autorizatiei de functionare in vederea desfasurarii activitatii de asigurari.

Clasele de asigurari pentru care solicit autorizatie, conform clasificarii din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele*****):

...............................................................................................................................................................
.....................

.................................................................................................................................................................
...................

Pentru clasele solicitate in plus fata de prevederile art. 13 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a platit taxa prevazuta la art. 13 alin. (7) din aceeasi lege, conform documentului de plata anexat la prezenta cerere.

Subsemnatul,..................................................................................................., in calitate de reprezentant legal al ..........................................................................., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Numele si prenumele

...........................

(cu majuscule)

Semnatura

...........................

Stampila societatii

Data ........................................

________

****) Se va trece: "generale" sau "de viata".

*****) Se vor specifica clasele sau numai riscurile dintr-o clasa.

ANEXA Nr. 7: CONDITIILE pentru ocuparea unor functii in cadrul unui asigurator

I.Functii de executie

A.Actuarul trebuie sa se conformeze prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.Functii de conducere

B.Conducatorul activitatii de asigurari de viata sau al activitatii de asigurari generale trebuie:

a)sa indeplineasca prevederile art. 6 alin. (1) lit. A. a)-c) din norme;

b)sa aiba o experienta de minimum 4 ani in domeniul asigurarilor, din care minimum 2 ani in functii de conducere;

c)sa nu detina aceasta calitate la alta persoana juridica, romana sau straina, pe toata perioada de angajare la acest asigurator.

C.

(1)Persoanele desemnate in functiile de conducere specifice domeniului asigurarilor trebuie sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul asigurarilor si sa nu detina aceasta calitate la alta persoana juridica, romana sau straina, pe toata perioada de angajare la acest asigurator.

(2)Persoanele desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor sunt:

a)conducatorul activitatii de subscriere de contracte de asigurare;

b)conducatorul compartimentului de reasigurare;

c)conducatorul compartimentului managementul riscului.

D.

(1)Persoanele desemnate pentru conducerea compartimentelor daune, juridic, economico-financiar, tehnologia informatiei trebuie sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul specific de activitate.

(2)Medicul trebuie sa aiba o vechime de minimum 3 ani in domeniul sau de activitate.

E.

(1)Functiile de conducere mentionate la lit. B si C pot fi ocupate numai de persoane care au primit aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

(2)Persoanele mentionate la lit. D paragraful (1) se numesc in functiile de conducere respective potrivit procedurilor si atributiilor stabilite prin actul constitutiv al asiguratorului in cauza.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 432 din data de 28 iunie 2007

 

SUS

RISCURI ACOPERITE DE ASIGURAREA FACULTATIVA

Riscurile acoperite de o polita de asigurare sunt acele fenomene sau actiuni cu urmari negative prin a caror producere se activeaza polita de...

Detalii

PRETUL ASIGURARII FACULTATIVE SI SUMA ASIGURATA

Procentual vorbind, primele practicate de companiile de profil din Romania variaza intre 0,1 - 0,4% din valoarea locuintei si a bunurilor, acolo...

Detalii

PASI DE PARCURS IN CAZ DE DAUNA

1. Informati in cel mai scurt timp posibil organele abilitate (Politie, Pompieri - daca este cazul) si apoi compania de asigurari (sau brokerul,...

Detalii

Campanii de informare

Octombrie luna asigurarii locuintelor

Octombrie luna asigurarii locuintelor Detalii

Locuiesti intr-o casa sigura?

Image Format Verifica acum

Cum reducem riscul de incendiu acasa?

Image Format Vezi acum

Parteneri