Ordin nr. 5/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

Ordin nr. 5/2009  pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 14/05/2009).

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 37 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 5 mai 2009, prin care s-au adoptat Normele privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor,
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:
Art. 1. - Incepand cu data publicarii prezentului ordin se pun in aplicare Normele privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu
Bucuresti, 11 mai 2009
Nr. 5


ANEXA
NORME privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele norme se aplica pentru asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, denumita in continuare asigurarea obligatorie a locuintelor.
Art. 2. - (1) In cuprinsul prezentelor norme, in aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
1.1. Eveniment asigurat - riscul acoperit prin polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale, denumita in continuare PAD, care apare sau incepe sa se manifeste in timpul perioadei de asigurare si ce are ca efect producerea de daune pentru care se naste dreptul la despagubire.
Se considera unul si acelasi eveniment asigurat producerea intr-un interval de 72 de ore a unuia sau mai multor riscuri acoperite de PAD in perioada de valabilitate a acesteia.
1.2. Suma asigurata obligatoriu - limita maxima de despagubire pe eveniment si in agregat care poate fi acordata de asigurator pentru daunele provocate constructiei, in functie de tipul locuintei, in total pe parcursul valabilitatii PAD, indiferent de numarul si cuantumul daunelor produse in aceasta perioada, ca urmare a producerii unui risc asigurat.
1.3. Dauna - prejudiciu material provocat locuintei in urma producerii unui risc acoperit de PAD.
1.3.1. Dauna partiala - prejudiciu material provocat locuintei asigurate, astfel incat prin refacere, reparare, reconditionare sau restaurare ori inlocuire a unor parti componente poate fi adusa in starea in care se afla inaintea producerii sau aparitiei unui eveniment asigurat, costul aferent acestor operatii fiind mai mic decat suma asigurata obligatoriu prin PAD.
1.3.2. Dauna totala - prejudiciu material provocat locuintei asigurate, intr-un asemenea grad incat refacerea, repararea, inlocuirea, reconditionarea sau restaurarea partilor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar fi egal cu sau mai mare decat suma asigurata obligatoriu prin PAD.
1.4. Despagubire cuvenita - suma pe care Poolul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, denumit in continuare PAID, o datoreaza beneficiarului PAD pentru daunele care au avut loc in urma producerii riscurilor asigurate.
(2) In cuprinsul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
2.1. Asigurator autorizat - asigurator asociat in PAID si autorizat potrivit legii si normelor emise in aplicarea acesteia sa practice asigurarea obligatorie a locuintelor.
2.2. Administrator - persoana ori autoritatea desemnata, in conditiile legii, sa administreze constructiile cu destinatia de locuinte aflate in proprietatea statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.
2.3. Contractant/Asigurat - persoana fizica sau juridica cu interes asigurabil asupra locuintei care face obiectul PAD, respectiv: proprietarul, administratorul, locatorul locuintei, imputernicitul ori reprezentantul legal al acestora, dupa caz, care la incheierea contractului obligatoriu de asigurare a locuintei cu PAID pentru acoperirea riscurilor prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 se obliga fata de PAID sa plateasca prima de asigurare obligatorie.
2.4. Beneficiar PAD - persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in PAD, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008.

CAPITOLUL II
Clasificarea locuintelor

Art. 3. - (1) Se considera locuinte constructiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcatuite din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare care fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta, avand structura si peretii din elemente precizate in Legea nr. 260/2008. Tipurile de locuinte pentru care se incheie asigurari obligatorii sunt urmatoarele:
- tip A - constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
- tip B - constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
(2) In situatia in care o locuinta este compusa din mai multe corpuri de cladire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau in acelasi timp, tipul locuintei se stabileste in functie de materialele din care au fost executate structura de rezistenta si peretii exteriori pentru partea de constructie care are cea mai mare suprafata construita.
Art. 4. - La incheierea contractului de asigurare, tipul de locuinta, prevazut la art. 2 lit. c) din Legea nr. 260/2008, se stabileste in baza declaratiei contractantului/asiguratului, cu semnatura acestuia la rubrica "tipul locuintei si suma asigurata" din PAD.

CAPITOLUL III
Obiectul asigurarii obligatorii a locuintelor

Art. 5. - Obiectul contractului de asigurare il reprezinta constructiile cu destinatia de locuinta, in sensul art. 3 alin. (1) din prezentele norme, situate pe teritoriul Romaniei.
Art. 6. - Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie pe an calendaristic, respectiv de la 1 ianuarie la 31 decembrie, pentru fiecare constructie cu destinatia de locuinta intre PAID si persoanele prevazute la art. 3 alin. (2), (3), (4) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 260/2008, prin mijlocirea asiguratorilor autorizati actionari la PAID.
Art. 7. - (1) Proprietarii de locuinte care au incheiate contracte de asigurare facultativa privind riscurile prevazute de Legea nr. 260/2008 au obligatia de a incheia contractele de asigurare obligatorie a locuintelor la data expirarii contractelor de asigurare facultativa, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie a primului an de aplicare a legii.
(2) Contractele de asigurare facultativa a locuintelor se vor incheia numai pentru sume asigurate care le depasesc pe cele asigurate obligatoriu si/sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor.
(3) In cazul existentei pentru aceeasi locuinta a asigurarii obligatorii si facultative, despagubirea se va plati mai intai din asigurarea obligatorie, pana la concurenta sumei asigurate obligatoriu.
(4) Fiecare asigurator care a incheiat asigurari facultative va fi obligat la plata, pentru restul de suma, proportional cu suma asigurata din polita facultativa si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului.
Art. 8. - (1) In cazul constructiilor aflate in coproprietate se incheie cate un contract pentru fiecare locuinta detinuta in proprietate/folosinta, care acopera si cota-parte din coproprietatea indiviza care revine fiecaruia pentru partile care prin natura lor sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii constructiei, respectiv dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuirii.
(2) In acest caz prima de asigurare se va plati pe fiecare locuinta in parte. Modul de repartizare la asiguratii/beneficiarii asigurarii a sumelor platite de PAID cu titlu de despagubire in cazul producerii riscului asigurat se stabileste prin Normele privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor.
Art. 9. - (1) Pentru condominiile in care sunt cel putin 4 apartamente se incheie cate un contract pentru fiecare parte a constructiei cu destinatia de locuinta detinuta in proprietate exclusiva, care cuprinde si dependintele, dotarile si utilitatile detinute in proprietate comuna. In acest caz valoarea sumei asigurate obligatoriu, precum si a primelor de asigurare se constituie din totalul sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuinta in parte. In situatia in care o persoana este proprietara unui numar mai mare de locuinte, prima de asigurare va fi reprezentata in raport cu cota-parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate obligatoriu fiind calculata ca mai sus.
(2) Modul de repartizare la beneficiarii coproprietari a sumelor cu titlu de despagubire, in cazul producerii riscului asigurat, se stabileste prin Normele privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor.

CAPITOLUL IV
Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale - PAD

Art. 10. - (1) PAD cuprinde urmatoarele:
a) informatii furnizate de contractant/asigurat referitoare la:
- identificarea asiguratului, contractantului si a beneficiarului asigurarii: numele si prenumele/denumirea, adresa completa a locuintei, CNP/CUI, telefon;
- identificarea obiectului asigurarii: tipul locuintei, potrivit clasificarii prevazute la art. 3 alin. (1) din prezentele norme, si semnatura pentru confirmarea datelor furnizate privind tipul locuintei;
b) riscurile acoperite prin contract;
c) suma asigurata obligatoriu pentru tipul de locuinta asigurat;
d) prima de asigurare obligatorie aferenta sumei asigurate;
e) data emiterii politei si perioada de valabilitate a acesteia;
f) datele de identificare ale PAID;
g) denumirea asiguratorului autorizat care a eliberat PAD in numele si contul PAID;
h) semnaturile partilor contractante;
i) denumirea actelor normative care prevad drepturile si obligatiile partilor contractante.
(2) Pe versoul politei se vor inscrie in mod obligatoriu datele de identificare ale asiguratorului autorizat care a emis PAD.
(3) PAD este prevazuta in anexa la prezentele norme.
Art. 11. - (1) In baza primei de asigurare platite integral, aferenta tipului de locuinta care face obiectul asigurarii, asiguratorul elibereaza contractantului, in numele si contul PAID, o PAD pentru fiecare locuinta aflata in proprietate, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale se tipareste de catre PAID, avand serie, numar si elemente de siguranta prestabilite.
(3) Asiguratorul care a eliberat PAD acorda la producerea riscului asigurat, in perioada de valabilitate a asigurarii, despagubiri beneficiarului in numele si in contul PAID.

CAPITOLUL V
Prima de asigurare

Art. 12. - (1) Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecari de teren ori inundatii pentru fiecare constructie cu destinatia de locuinta se incheie in baza primei de asigurare, pentru fiecare an calendaristic, pana la momentul la care constructia isi pierde destinatia de locuinta, data inceperii si data incheierii valabilitatii contractului fiind precizate in PAD.
(2) Prima de asigurare se plateste integral si anticipat cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea valabilitatii PAD, astfel:
a) 20 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip A;
b) 10 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip B.
Art. 13. - Prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuintelor se plateste in lei asiguratorului care elibereaza PAD, de catre contractantul/asiguratul politei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii in numerar sau prin virament in contul asiguratorului.
Art. 14. - (1) Asiguratorul care incheie contractul de asigurare obligatorie a locuintelor, in numele si contul PAID, transfera in contul PAID, in termen de 10 zile lucratoare de la data eliberarii PAD, suma incasata cu titlu de prima de asigurare, din care retine in contul sau un comision de 10% din valoarea acesteia.
(2) Cota reprezentand comisionul la care are dreptul asiguratorul care a incheiat contractul de asigurare obligatorie a locuintelor poate fi modificata anual prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 15. - (1) Sumele datorate PAID reprezentand prime de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuintelor vor fi evidentiate in contabilitatea asiguratorului autorizat in contul 4622 "Creditori diversi pentru asigurari generale" analitic distinct.
(2) Asiguratorul autorizat care a incheiat contractul de asigurare obligatorie a locuintelor inregistreaza comisionul cuvenit in evidentele contabile ale acestuia, in creditul contului 70528 "Venituri din servicii prestate privind asigurarile generale - alte venituri din servicii prestate analitic distinct - asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor".

CAPITOLUL VI
Perioada de valabilitate a PAD

Art. 16. - (1) Perioada de valabilitate a PAD, denumita si perioada de asigurare, este intervalul de timp in care PAID preia raspunderea pentru consecintele producerii unui eveniment asigurat.
(2) Perioada de asigurare obligatorie a locuintelor este de un an calendaristic.
Art. 17. - Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a PAD pentru locuinta, contractantul/asiguratul are obligatia de a incheia un alt contract de asigurare obligatorie a locuintei, in conditiile prevazute de prezentele norme.
Art. 18. - (1) Raspunderea PAID incepe dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care s-a platit prima de asigurare, dar nu mai devreme de data la care produce efecte actul care da persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosinta.
(2) In cazul schimbarii proprietarului/administratorului/ locatorului constructiei cu destinatia de locuinta, raspunderea PAID curge pana la data expirarii valabilitatii PAD pentru locuinta care face obiectul contractului.
Art. 19. - Raspunderea PAID inceteaza la ora 24,00 a zilei de 31 decembrie a fiecarui an de asigurare.
Art. 20. - Valabilitatea PAD poate inceta inainte de expirarea perioadei de asigurare in cazul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta sau bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu obliga asiguratorul care a emis PAD la rambursarea sumei corespunzatoare valorii primei obligatorii.

CAPITOLUL VII
Riscuri acoperite

Art. 21. - (1) Riscurile care sunt preluate in asigurare de PAID pentru locuinta asigurata, inclusiv pentru elementele de constructie si dependintele, dotarile si utilitatile constructiei sunt: cutremurele de pamant, alunecarile de teren si inundatiile, ca fenomene naturale.
(2) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor acopera si daunele directe provocate constructiilor cu destinatia de locuinte, consecinta indirecta a producerii evenimentelor mentionate la alin. (1), cum ar fi incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecari de teren sau alte asemenea cazuri.
Art. 22. - (1) In cazul producerii unui risc asigurat se acorda despagubiri pentru pagubele provocate constructiei cu destinatia de locuinta, pentru elementele constructiei, precum si pentru dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuirii, numai daca acestea fac corp comun cu constructia destinata locuirii, astfel:
1. pentru pagubele efectiv produse prin actiunea miscarii seismice asupra locuintei;
2. pentru pagubele efectiv produse prin alunecari de teren;
3. pentru pagubele provocate de precipitatii atmosferice ori topirea brusca a zapezii sau revarsari de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundatii;
4. pentru pagubele produse constructiilor, in urma patrunderii si infiltrarii apei, provenite in cazul acoperirii pe scurta durata a terenului cu un strat de apa, provenit din:
- revarsarea unui curs de apa, a unui lac sau a marii ori din formarea sau revarsarea torentelor, suvoaielor sau puhoaielor din orice cauza, inclusiv ruperea digurilor;
- acumularea apelor provenite din precipitatii atmosferice abundente sau topirea zapezii, in zone joase, lipsite de posibilitati de scurgere sau cu posibilitati reduse de evacuare a apelor;
5. pentru pagubele produse constructiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevazute la pct. 3 si 4, precum si de apele subterane care ies la suprafata terenului, chiar daca stratul de apa care acopera terenul atinge (in exterior) numai partial constructia cu destinatia de locuinta si patrunde si se infiltreaza prin pereti sau prin pardoseala in interiorul acesteia;
6. pentru pagubele efectiv produse prin actiunea cutremurelor de pamant ori a inundatiilor asupra constructiei, care provoaca alunecari ale terenului care sustine constructia;
7. pentru pagubele indirecte provocate locuintei, consecinta directa a producerii evenimentului asigurat, daca daunele sunt confirmate de autoritatile competente.
(2) In sensul prezentelor norme, dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuirii au intelesurile prevazute in Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII
Riscuri excluse
Art. 23. - (1) Asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor de pamant, a alunecarilor de teren ori a inundatiilor nu acopera daunele provocate:
1.1. de inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa; prin timpul formarii lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa a lacului de acumulare pana la nivelul deversorului;
1.2. in cazurile de amenintare brusca de prabusire sau alunecare de teren, precum si in cazul imposibilitatii folosirii chiar prin repararea sau consolidarea cladirilor, daca aceste fenomene au fost prilejuite, inlesnite sau agravate de sapaturi ori lucrari edilitare de orice fel, lucrari de prospectiuni, explorari sau exploatari miniere sau petroliere, la suprafata sau in profunzime, indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor;
1.3. de tasarea (lasarea) terenului de fundatie fie sub sarcina constructiei, fie datorita altor cauze;
1.4. de formarea de crapaturi in terenul de fundatie sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului, ca urmare a contractiei/dilatarii produse de inghet/dezghet;
1.5. terenului care imprejmuieste locuinta si care nu este asociat notiunii de locuinta si nu face obiectul asigurarii;
1.6. la anexele care fac ori nu fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta asigurata (garaje, magazii, sopron, grajd, garaj, jardiniere, pergola, imprejmuiri etc.), precum si instalatii si amenajari speciale (piscine, saune, rampe auto etc.);
1.7. la bunurile de orice fel, altele decat constructia cu destinatia de locuinta (bunuri sau obiecte necesare locuirii, hartii de valoare etc.).
(2) PAID nu acorda despagubiri pentru:
2.1. locuinte construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;
2.2. constructii cu destinatia de locuinte produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, datorita nerespectarii de catre asigurat a prevederilor legale (privitoare la autorizarea, construirea/productia, exploatarea) in legatura cu obiectul asigurat, dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 260/2008;
2.3. prabusirea cladirilor exclusiv ca urmare a defectelor de constructie, chiar daca are legatura cu producerea unui risc asigurat;
2.4. cheltuielile de cazare provizorie pana la refacerea locuintei care face obiectul asigurarii PAD si care a fost avariata in urma producerii unui risc acoperit.
Art. 24. - PAID este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
1. asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din contract;
2. in declaratiile contractantului/beneficiarului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerari sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a PAID ori asiguratorului care a eliberat PAD;
3. beneficiarul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008;
4. pagubele au fost favorizate sau agravate din culpa, pentru partea de dauna care s-a marit cu intentie de catre asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc impreuna cu asiguratul/beneficiarul la locuinta asigurata, de prepusii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate sa reprezinte beneficiarul pentru obtinerea de despagubiri ori de contractantul asigurarii.
Art. 25. - (1) Se considera culpa in producerea/marirea pagubei numai urmatoarele cazuri:
a) agravarea intentionata a efectelor unui eveniment asigurat in scopul distrugerii cladirii, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politia, pompierii, instantele judecatoresti etc);
b) construirea de cladiri in zone periclitate de inundatii, prabusiri si alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului (inainte de construire) interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren.
(2) Beneficiarii asigurarii si asiguratii care, dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 260/2008, vor proceda la construirea, largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, emisa in conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii, in cazul producerii riscului asigurat.
(3) Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile Legii nr. 260/2008, nu beneficiaza, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.

CAPITOLUL IX
Suma asigurata
Art. 26. - (1) Suma asigurata reprezinta limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru subscrierea riscurilor prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 pentru fiecare tip de locuinta asigurata, indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitatii contractului si care este precizata in PAD.
(2) Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand cu suma asigurata ramasa.
(3) Daca prin plata despagubirii pentru unul sau mai multe evenimente asigurate se atinge limita maxima de despagubire, respectiv suma asigurata pentru locuintele de tip A sau B, proprietarul este obligat sa incheie o noua asigurare obligatorie, dar numai dupa efectuarea tuturor reparatiilor care sa satisfaca cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.
Art. 27. - (1) Suma asigurata pentru locuintele de tip A reprezinta echivalentul in lei al sumei de 20.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei.
(2) Pentru locuintele de tip B, suma asigurata reprezinta echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei.

CAPITOLUL X
Despagubirea

Art. 28. - (1) Despagubirile se acorda pentru pagubele produse constructiilor cu destinatia de locuinte ca urmare a producerii unuia ori a mai multor riscuri asigurate prin PAD.
(2) Stabilirea producerii unui eveniment asigurat, precizat prin PAD ca risc acoperit, se face pe baza actelor emise de institutiile abilitate sa constate potrivit legii starea de dezastru natural (cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundatii, ca fenomene naturale), respectiv autoritatile nationale de seismologie, geologie, meteorologie si/sau hidrologie, dupa caz.
Art. 29. - In cazul existentei mai multor PAD incheiate pentru aceeasi locuinta prin intermediul asiguratorilor autorizati si valabile la data producerii dezastrului natural, beneficiarul PAD nu poate incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului; in aceasta situatie, va fi valabila cea dintai PAD incheiata, celelalte PAD anulandu-se, cu restituirea primelor de asigurare de catre PAID.
Art. 30. - (1) In urma producerii unor daune totale ori partiale la locuinta asigurata, beneficiarul ori imputernicitul acestuia vor formula, in scris, cererea de despagubire catre asiguratorul care a eliberat PAD in numele si in contul PAID.
(2) In cazul persoanelor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de despagubire se adreseaza direct PAID.
(3) Formularea in scris a cererii de despagubire si stabilirea producerii unui eveniment asigurat prin PAD, rezultata din actele emise de institutiile abilitate sa constate, potrivit legii, starea de dezastru natural pentru o zona delimitata, reprezinta avizare de dauna si obliga asiguratorul care a eliberat PAD sa deschida dosarul de dauna si sa initieze procedura de regularizare a pagubelor.
Art. 31. - Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare in legatura cu PAD se considera efectuata daca va fi transmisa in scris, prin unul dintre urmatoarele mijloace: suport hartie, forma electronica, fax etc. sau prin inmanare directa, sub semnatura.

CAPITOLUL XI
Obligatiile proprietarului unei constructii cu destinatie de locuinta

Art. 32. - (1) Proprietarul/Administratorul/Locatorul unei constructii cu destinatia de locuinta are obligatia sa incheie cate un contract de asigurare obligatorie a locuintelor pentru fiecare locuinta detinuta in proprietate/administrare/locatiune si sa mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.
(2) Persoana fizica sau juridica ce devine proprietar/administrator/locator al unei locuinte neasigurate pentru riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie a locuintelor este obligata sa contracteze o PAD pentru acea locuinta, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care dobandeste aceasta calitate in mod legal, respectiv de la data autentificarii titlului de proprietate ori de la data desemnarii ca administrator.
(3) In cazul schimbarii proprietarului/administratorului/ locatorului locuintei, persoana care instraineaza o locuinta asigurata este obligata, odata cu autentificarea actului de instrainare, sa inmaneze PAD persoanei care devine proprietara a acesteia, aceasta operatiune fiind consemnata obligatoriu in actul de instrainare. Noul proprietar are obligatia de a instiinta in scris despre acest fapt in termen de 5 zile lucratoare asiguratorul care a eliberat PAD pentru locuinta respectiva si de a prezenta o copie a documentului doveditor.
(4) PAD emisa pe numele asiguratului initial ramane valabila pana la expirarea acesteia, asiguratorul eliberand suplimentar un act aditional la PAD cu numele noului proprietar al locuintei care face obiectul contractului. Actul aditional face parte integranta din PAD, fapt ce trebuie mentionat in scris pe polita, sub semnatura si stampila asiguratorului autorizat care a eliberat polita.
Art. 33. - (1) Inaintea intrarii in vigoare si in timpul derularii asigurarii obligatorii a locuintei asiguratul are urmatoarele obligatii:
1.1. sa intretina locuinta asigurata in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale in materie si cu recomandarile autoritatilor, constructorului sau, dupa caz, producatorului, in scopul prevenirii producerii ori aparitiei oricarui eveniment asigurat;
1.2. sa raspunda in scris la solicitarile PAID, prin intermediul asiguratorului care a eliberat PAD, cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de PAID, prin intermediul asiguratorului care a eliberat PAD privind masurile de prevenire a daunelor;
1.3. sa comunice de indata catre PAID ori asiguratorului care a eliberat PAD disparitia interesului asigurabil in cazul incetarii destinatiei de locuinta asupra obiectului asigurat etc.
(2) In cazul producerii oricarui eveniment asigurat, asiguratul are urmatoarele obligatii:
2.1. sa instiinteze de indata producerea evenimentului asigurat, dupa caz, la unitatile de pompieri, politie, primaria localitatii sau la alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii acestuia, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea vinovatilor de eventuala marire a pagubei;
2.2. sa instiinteze in scris PAID ori asiguratorul care a eliberat PAD, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la momentul in care s-a produs riscul asigurat, precizand seria, numarul si data emiterii politei, despre producerea evenimentului, daunele suferite si marimea probabila a daunei;
2.3. sa puna de indata la dispozitia PAID ori a asiguratorului care a eliberat PAD toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare, precum si orice alte detalii, probe si dovezi de care dispune, referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite sau care sunt solicitate de PAID ori de asiguratorul care a eliberat PAD;
2.4. sa faca dovada dreptului de proprietate/administrare asupra locuintei, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008.

CAPITOLUL XII
Dispozitii finale
Art. 34. - Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

ANEXA ¹) la norme
___________
¹) Anexa este reprodusa in facsimil.

RISCURI ACOPERITE DE ASIGURAREA FACULTATIVA

Riscurile acoperite de o polita de asigurare sunt acele fenomene sau actiuni cu urmari negative prin a caror producere se activeaza polita de...

Detalii

PRETUL ASIGURARII FACULTATIVE SI SUMA ASIGURATA

Procentual vorbind, primele practicate de companiile de profil din Romania variaza intre 0,1 - 0,4% din valoarea locuintei si a bunurilor, acolo...

Detalii

PASI DE PARCURS IN CAZ DE DAUNA

1. Informati in cel mai scurt timp posibil organele abilitate (Politie, Pompieri - daca este cazul) si apoi compania de asigurari (sau brokerul,...

Detalii

Campanii de informare

Octombrie luna asigurarii locuintelor

Octombrie luna asigurarii locuintelor Detalii

Locuiesti intr-o casa sigura?

Image Format Verifica acum

Cum reducem riscul de incendiu acasa?

Image Format Vezi acum

Parteneri