Ordin nr. 7/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

Ordin nr. 7/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 02/06/2009).

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 37 lit. f) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 28 mai 2009, prin care s-au adoptat Normele privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor,
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:
Art. 1. - Incepand cu data publicarii prezentului ordin se pun in aplicare Normele privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu
Bucuresti, 28 mai 2009
Nr. 7


ANEXA
NORME privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

CAPITOLUL I
Avizarea, constatarea si evaluarea prejudiciilor

Art. 1. - Prezentele norme reglementeaza procedurile specifice de avizare, constatare, evaluare si lichidare a daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, precum si de stabilire si plata a despagubirilor.
Art. 2. - (1) Asiguratii/beneficiarii PAD, asa cum sunt definiti la art. 18 din Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, sunt obligati sa instiinteze in cel mai scurt timp, fara a depasi insa termenul de 60 de zile de la data producerii riscului asigurat, asiguratorul care a eliberat PAD cu privire la producerea riscului asigurat si sa precizeze imprejurarile cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul constatarilor referitoare la acest eveniment sa procedeze in conformitate cu instructiunile primite de la asigurator.
(2) Daca informatiile inscrise in PAD au suferit modificari in timpul valabilitatii asigurarii, asiguratii/beneficiarii PAD sunt obligati sa instiinteze in scris, in termen de 30 de zile calendaristice de la data aparitiei modificarilor, asiguratorul care a eliberat PAD cu privire la modificarile intervenite.
Art. 3. - (1) In cazul producerii unui risc asigurat prin PAD, asiguratii/beneficiarii PAD vor depune o cerere de despagubire in scris catre asiguratorul ce a eliberat PAD, potrivit prezentelor norme.
(2) In cazul proprietarilor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de despagubire se adreseaza prin intermediul autoritatilor locale direct catre PAID si, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 260/2008, constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face si de o societate desemnata de PAID.
Art. 4. - (1) Asiguratorul care a eliberat PAD este obligat sa desfasoare constatarea privind producerea riscului asigurat in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii instiintarii despre producerea evenimentului asigurat, respectiv din momentul in care accesul direct in zona calamitata este posibil.
(2) Constatarea daunei contine minimum raportul de constatare tehnica si determinarea cauzelor si imprejurarilor producerii riscului asigurat.
Art. 5. - (1) Asiguratorul care a eliberat PAD este obligat sa deschida dosarul de dauna, sa initieze procedura de regularizare a daunelor si sa instiinteze PAID in termen de 5 zile calendaristice despre formularea in scris a fiecarei cereri de despagubire depuse de asiguratii/beneficiarii PAD, ca urmare a constatarii de catre institutiile abilitate a starii de dezastru natural.
(2) In vederea regularizarii unei daune, dosarul de daune va contine cel putin urmatoarele documente:
- avizarea in scris a daunei de catre asiguratul/beneficiarul PAD;
- procesul-verbal de constatare a pagubelor;
- fotografii ale elementelor de constructie avariate in evenimentul asigurat;
- documente de evaluare a pagubei si stabilire a cuantumului despagubirii;
- cererea de despagubire completata de asiguratul/ beneficiarul PAD;
- referatul intocmit de lichidatorul de daune.
Art. 6. - (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de catre partile implicate, respectiv de catre reprezentantul asiguratorului care a eliberat PAD sau de cel al societatii desemnate de PAID sa instrumenteze dosarul de dauna si de catre asiguratul/beneficiarul PAD.
(2) Eventuale obiectii ale partilor cu privire la prejudiciile constatate se vor mentiona in procesul-verbal sau intr-o anexa a acestuia, iar orice modificare in cuprinsul procesului-verbal trebuie efectuata cu acordul scris al persoanelor prevazute la alin. (1).
(3) Daca ulterior incheierii procesului-verbal apar si alte pagube ca urmare a riscului asigurat ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi parti care au luat parte la constatarea initiala.
(4) Toate persoanele care participa la intocmirea proceselor-verbale raspund conform legii pentru inscrierea cu intentie (in cunostinta de cauza) a datelor false sau nereale in procesele-verbale respective.
Art. 7. - Dupa efectuarea constatarii, asiguratorul care a eliberat PAD si care instrumenteaza dosarul de dauna este obligat sa elibereze asiguratului/beneficiarului PAD o copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor, in care se vor mentiona numarul dosarului deschis, data, localitatea, judetul, adresa completa a locuintei asigurate si elementele de constructie avariate. In procesul-verbal de constatare se vor mentiona elementele de constructie constatate ca fiind avariate in urma producerii riscului asigurat, precum si lista documentelor necesare a fi depuse de catre asiguratul/ beneficiarul PAD pentru finalizarea dosarului de daune si efectuarea platii.
Art. 8. - (1) PAID va recunoaste constatarile tehnice efectuate de catre asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie asociati in PAID, precum si pe cele efectuate de societatile desemnate de catre PAID.
(2) PAID are dreptul sa verifice constatarile tehnice efectuate de catre asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie asociati in PAID, precum si pe cele efectuate de societatile desemnate de catre PAID, precum si modul de evaluare si de stabilire a cuantumului despagubirii.
Art. 9. - Evaluarea despagubirilor cuvenite asiguratului beneficiarului PAD, pe care asiguratorul care a eliberat PAD este obligat sa o stabileasca, se efectueaza astfel:
a) pentru cazurile in care asiguratul/beneficiarul PAD solicita in scris intocmirea unui deviz estimativ de reparatie, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare;
b) pentru cazurile in care sunt necesare devize de lucrari sau proiecte de consolidare a locuintelor intocmite de firme specializate, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea ultimului document solicitat de asigurator.
Art. 10. - Dupa definitivarea etapelor prevazute mai sus, asiguratorul care a eliberat PAD sau societatea desemnata de catre PAID sa instrumenteze dosarul de dauna este obligat:
a) sa solicite suplimentar alte documente necesare pentru plata despagubirii (acte de proprietate, eventuale documente justificative ori estimative de reparatie, dupa caz, alte costuri privind lucrari si/sau materiale, documente de identificare ale asiguratului/beneficiarului etc.);
b) dupa primirea tuturor documentelor necesare solutionarii dosarului de dauna, sa raspunda cererii partii solicitante, formuland oferta de despagubire potrivit propriilor constatari cu privire la producerea evenimentului asigurat, acoperit prin PAD;
c) dupa finalizarea dosarului de dauna, sa transmita spre completare asiguratului/beneficiarului PAD declaratia din care sa rezulte faptul ca prin incasarea despagubirii nu va mai avea alte pretentii in legatura cu paguba respectiva de la PAID si de la asiguratorul care a eliberat PAD;
d) sa comunice asiguratului/beneficiarului PAD motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire, atunci cand este cazul.
Art. 11. - (1) PAID deconteaza asiguratorilor pentru activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu echivalentul in lei al sumei de 100 euro, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei pentru fiecare dosar de dauna instrumentat.
(2) Pentru fiecare dintre dosarele de daune respinse ca urmare a avizarii unor riscuri care nu sunt cuprinse in PAD si pentru care nu se desfasoara si nu se finalizeaza constatarea tehnica privind producerea riscului asigurat, PAID deconteaza suma de 25 euro.
(3) Orice expertiza tehnica (de exemplu: privind structura de rezistenta a locuintei, privind cauza alunecarii de teren etc.) considerata necesara de catre asiguratorul care a eliberat PAD se va efectua numai cu acordul PAID, care deconteaza si costul acestei expertize.

CAPITOLUL II
Stabilirea despagubirilor

Art. 12. - Dreptul la despagubire se stabileste pe baza actelor emise de institutiile abilitate sa constate, potrivit legii, starea de dezastru natural (cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundatii, ca fenomene naturale) prin care sa declare si sa delimiteze zonele calamitate pentru orice eveniment cuprins in riscurile asigurate.
Art. 13. - La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor asigurate, se iau in consideratie pretentiile formulate de asiguratii/beneficiarii PAD, despagubirea stabilita de asiguratorul care a eliberat PAD si eventuale obiectii formulate de asiguratii/beneficiarii PAD, fara a se depasi limitele de despagubire stabilite prin PAD.
Art. 14. - Repartizarea la asiguratii/beneficiarii coproprietari a sumelor cuvenite cu titlu de despagubire in cazul producerii riscului asigurat se va face in functie de cota de proprietate detinuta de fiecare coproprietar.
Art. 15. - (1) Despagubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depasi valoarea sumei asigurate obligatoriu, cuantumul efectiv al daunei si nici valoarea reala a locuintei la momentul producerii dezastrului natural.
(2) Cuantumul daunei la locuinte este egal cu costul reparatiilor partilor componente pentru acelea care se mai pot repara ori cu costul de inlocuire a elementelor care nu se mai pot repara, inclusiv cheltuielile pentru materiale, stabilite la preturile medii de pe piata locala.
(3) Costul reparatiilor efectuate la locuinte se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate sau in baza devizului intocmit de asigurator, in cazul lucrarilor in regie proprie. In cazul in care reparatiile locuintei se efectueaza in regie proprie, tariful orei de manopera nu va contine TVA si se va tine seama de preturile practicate pe piata locala, pentru materialele si manopera necesare efectuarii reparatiilor.
(4) Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de materiale de constructii si/sau executarea de lucrari de constructii.
(5) Costul reparatiilor cladirilor cu destinatie de locuinta se stabileste prin aplicarea preturilor unitare pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii la constructii si instalatiile aferente; metodologia si dispozitiile legale in vigoare care se aplica la intocmirea devizelor in vederea stabilirii costului reparatiilor sunt cele valabile la data producerii evenimentului asigurat.
Art. 16. - In cazul in care asiguratii/beneficiarii PAD prezinta documentatii tehnice, respectiv devize de reparatii sau alte evaluari, acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de societatea care instrumenteaza dosarul de dauna.

CAPITOLUL III
Plata despagubirilor

Art. 17. - Dupa acceptarea despagubirii stabilite, asiguratul/beneficiarul PAD va preciza modalitatea de plata: in numerar, ordin de plata sau in contul bancar al unitatii de specialitate care a efectuat reparatia.
Art. 18. - PAID va plati asiguratului/beneficiarului PAD numai contravaloarea costurilor de reparatii/inlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, in limita sumei totale asigurate prin PAD.
Art. 19. - (1) In cazul in care PAD s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara valorii locuintei, respectiv locuinta este de tip A si suma asigurata trecuta in PAD este de 10.000 euro, iar prima de asigurare platita este de 10 euro, despagubirea cuvenita se plateste doar pana la nivelul sumei asigurate obligatoriu prevazute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 260/2008, pentru locuinta de tip B.
(2) In cazul in care PAD s-a incheiat pentru o suma asigurata superioara valorii locuintei, respectiv locuinta este de tip B si suma asigurata trecuta in PAD este de 20.000 euro, iar prima de asigurare platita este de 20 euro, despagubirea cuvenita se plateste doar pana la nivelul sumei asigurate obligatoriu prevazuta de art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 260/2008, pentru locuinta de tip B, urmand ca diferenta de prima sa se restituie.
Art. 20. - Despagubirea se plateste de catre PAID, in baza unui centralizator transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor. Centralizatorul se transmite in maximum 5 zile lucratoare de la data la care asiguratorul sus-mentionat a primit din partea asiguratului toate documentele solicitate, inclusiv acordul privind oferta de despagubire transmisa si declaratia prevazute la art. 10.
Art. 21. - PAID va face plata despagubirilor catre asiguratul/beneficiarul PAD, pe baza centralizatorului primit de la asiguratorul care a eliberat PAD, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestuia.
Art. 22. - (1) In cazurile in care despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, PAID va acorda despagubiri in baza hotararii judecatoresti executorii.
(2) Plata despagubirilor stabilite prin hotarare judecatoreasca executorie se face pe baza centralizatorului transmis de asiguratorul care a eliberat PAD.
(3) Centralizatorul se va transmite catre PAID in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii de catre asiguratul/beneficiarul PAD a cererii insotite de hotararea judecatoreasca executorie.
(4) In cazul in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma care nu face obiectul litigiului va fi platita de catre PAID inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negociere directa sau de catre instanta judecatoreasca.
Art. 23. - PAID va face plata despagubirilor stabilite prin hotararea judecatoreasca executorie catre asiguratul/beneficiarul PAD pe baza centralizatorului primit de la asiguratorul care a eliberat PAD, in termen de 5 zile lucratoare.
Art. 24. - Daca societatea din domeniul asigurarilor care instrumenteaza dosarul de daune sau PAID nu isi indeplinesc obligatiile in termenele prevazute la art. 20, respectiv 21 sau si le indeplinesc defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din Legea 260/2008, aceasta sau PAID, dupa caz, vor plati asiguratului/beneficiarului PAD o penalizare de 0,1% aplicata sumei cuvenite care nu a fost platita, pentru fiecare zi de intarziere, fara insa a se depasi suma asigurata prin PAD.
Art. 25. - (1) Suma asigurata obligatoriu se reduce cu cuantumul fiecarei despagubiri platite, polita de asigurare continuand pentru suma asigurata ramasa. Pentru riscurile prevazute la art. 6 din Legea nr. 260/2008, sumele platite de catre PAID asiguratului/beneficiarului PAD se constituie in baza principiului asigurarii de prim risc.
(2) In toate cazurile despagubirile se platesc in lei, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Legea 260/2008.
Art. 26. - In situatia efectuarii platii de catre PAID direct in contul indicat in declaratia de acceptare a despagubirii de catre asigurat, acesta se considera a fi integral despagubit, daca in termen de 30 de zile de la data incasarii sumei in contul sau bancar nu a notificat societatii care a instrumentat dosarul de dauna eventuale obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 27. - Dreptul asiguratilor la despagubiri, ce izvorasc din asigurarea incheiata potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.
Art. 28. - (1) In cazul unui dezastru, cand este depasita retinerea neta a PAID, despagubirile se vor plati de catre PAID dupa primirea sumelor corespunzatoare din reasigurare.
(2) Societatile de asigurare actionare ale PAID, autorizate sa incheie PAD, nu pot fi obligate in niciun caz sa suporte din fonduri proprii acoperirea oricaror diferente dintre despagubirile datorate si fondurile disponibile ale PAID.
Art. 29. - In cazul producerii riscului asigurat, PAID va plati despagubirea in conditiile prevazute de Legea nr. 260/2008, de Normele privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2009, si de prezentele norme.
Art. 30. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 260/2008.

RISCURI ACOPERITE DE ASIGURAREA FACULTATIVA

Riscurile acoperite de o polita de asigurare sunt acele fenomene sau actiuni cu urmari negative prin a caror producere se activeaza polita de...

Detalii

PRETUL ASIGURARII FACULTATIVE SI SUMA ASIGURATA

Procentual vorbind, primele practicate de companiile de profil din Romania variaza intre 0,1 - 0,4% din valoarea locuintei si a bunurilor, acolo...

Detalii

PASI DE PARCURS IN CAZ DE DAUNA

1. Informati in cel mai scurt timp posibil organele abilitate (Politie, Pompieri - daca este cazul) si apoi compania de asigurari (sau brokerul,...

Detalii

Campanii de informare

Octombrie luna asigurarii locuintelor

Octombrie luna asigurarii locuintelor Detalii

Locuiesti intr-o casa sigura?

Image Format Verifica acum

Cum reducem riscul de incendiu acasa?

Image Format Vezi acum

Parteneri