Ordin nr. 17/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale

Ordin nr. 17/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 07/09/2009).

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 lit. e) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 25 august 2009, prin care s-au adoptat Normele privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Incepand cu data publicarii prezentului ordin se pun in aplicare Normele privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu
Bucuresti, 1 septembrie 2009
Nr. 17

ANEXA
NORME privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Pool-ului de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale

Art. 1. - (1) Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, denumit in continuare PAID, este o societate de asigurare-reasigurare constituita prin asocierea societatilor de asigurare autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor.
(2) PAID isi desfasoara activitatea in baza propriului act constitutiv, a Legii nr. 260/2008, a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a normelor emise in aplicarea acesteia si a prezentelor norme.

Art. 2. - PAID are urmatoarele atributii:
a) sa emita, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, organigrama si regulamentul privind organizarea si functionarea societatii;
b) sa incheie, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, protocoale de colaborare cu societatile de asigurare autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, in care sa se precizeze fluxurile financiare si de informatii, referitoare la modurile de decontare a primelor de asigurare incasate, a comisionului retinut, a despagubirilor platite, a cheltuielilor efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu (taxa de gestiune a dosarului de dauna), precum si orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru functionarea societatii, in conditiile Legii nr. 260/2008;
c) sa supuna discutiei in cadrul Consiliului consultativ, numit in conditiile Legii nr. 260/2008, deciziile adoptate si sa analizeze propunerile referitoare la activitatea PAID formulate de Consiliul consultativ;
d) sa tipareasca polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale;
e) sa urmareasca indeplinirea obligatiilor de incheiere a asigurarii obligatorii de locuinte in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) si la art. 10 din Legea nr. 260/2008;
f) sa creeze si sa administreze baza de date privind evidenta constructiilor cu destinatia de locuinta, inclusiv locuinta sociala, pe baza listei furnizate de primari, prin compartimentele de specialitate, conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 260/2008;
g) sa transmita lunar primarilor, direct sau prin asiguratorii autorizati, lista proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare obligatorie a locuintelor si valoarea primei obligatorii datorate de fiecare;
h) sa avertizeze proprietarii de constructii cu destinatia de locuinta despre expirarea sau neincheierea asigurarii obligatorii pentru locuinte, in conditiile prevazute de Legea nr. 260/2008;
i) sa puna la dispozitia asiguratorilor autorizati sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte lista proprietarilor care nu au contractat asigurarea si a persoanelor care beneficiaza de subventionarea partiala sau totala a primei obligatorii;
j) sa negocieze si sa contracteze reasigurarea;
k) sa indeplineasca functia de centru de coordonare a activitatii de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii unui dezastru natural, desfasurata de societatile de asigurari autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte;
l) sa faca propuneri privind modificarea legislatiei care guverneaza activitatea de asigurare obligatorie a locuintelor;
m) sa indeplineasca alte atributii prevazute de dispozitiile legale;
n) sa constituie rezerve tehnice de prime si de daune in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
o) sa deconteze asiguratorilor autorizati cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, precum si despagubirea acordata ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

CAPITOLUL II
Conditiile si documentele in baza carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor acorda PAID autorizatia de desfasurare a activitatii de asigurare obligatorie a locuintelor si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca actionarii si persoanele semnificative ale PAID

Art. 3. - (1) Capitalul social varsat trebuie sa fie depus in contul unei banci autorizate din Romania si nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a 12 milioane euro, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii subscrierii sau a varsarii acestuia.
(2) Actul constitutiv al PAID se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile societatilor pe actiuni.
(3) Un actionar/grup care detine participatii la societati de asigurare care urmeaza sa devina actionari ai PAID nu poate subscrie si varsa la capitalul social mai putin de 250.000 euro si poate detine cel mult 15% din capitalul social al societatii.
(4) Pentru asiguratorii actionari directi ai PAID, marja de solvabilitate disponibila nu va fi diminuata cu valoarea participatiilor pe care acestia le detin la PAID.

Art. 4. - Pentru a putea obtine calitatea de actionar direct al PAID, fondatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie societati de asigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, in conditiile prevazute de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de normele prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, emise in aplicarea legii;
b) sumele destinate participarii la capitalul social al PAID sa nu provina din imprumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, asociatii, fundatii, uniuni sau ligi sindicale, cu exceptia sumelor puse la dispozitia unei filiale de catre societatea-mama, din sursele proprii ale acesteia.

Art. 5. - (1) Organele statutare si cele de conducere executiva ale PAID sunt desemnate in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Atributiile organelor statutare, precum si cele ale conducerii executive a PAID sunt cele stabilite prin actul constitutiv si prin contractele de mandat, respectiv de administrare, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Conducerea executiva a PAID se exercita de un director general si un director general adjunct, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Membrii consiliului de administratie si persoanele din conducerea executiva ale PAID trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Normele privind autorizarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2009.

Art. 6. - In vederea obtinerii autorizatiei de functionare PAID, persoanele desemnate prin actul constitutiv vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
1. cerere-standard, in forma prevazuta in anexa nr. 1 la Normele privind autorizarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2009;
2. proiectul actului constitutiv;
3. copiile documentelor care atesta varsarea integrala, in numerar, a aportului la capitalul social de catre fiecare actionar, conform prevederilor legale in vigoare; documentele vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoanele care semneaza cererea-standard sau de catre banca;
4. extrasul de cont privind varsarea integrala a capitalului social, sumele reprezentand aport la capitalul social si depuse in valuta se calculeaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data varsarii acestora, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii subscrierii sau a varsarii acestuia;
5. in vederea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4, societatile de asigurare actionare ale PAID trebuie sa depuna documentele prevazute in anexa la prezentele norme;
6. documentele prevazute de Normele privind autorizarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2009, in vederea aprobarii persoanelor prevazute la art. 5 alin. (4);
7. programul de reasigurare intocmit in conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2009. In vederea acoperirii dezastrelor naturale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, PAID va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor calculul expunerii (sau acumularii) maxime pe clasa de asigurare practicata, modul de estimare a daunei maxime posibile, precum si programul de reasigurare privind astfel de riscuri, din care sa rezulte capacitatea PAID de a le subscrie, respectiv retinerea neta;
8. bilantul se va transmite anual in conformitate cu prevederile legale in vigoare, insotit de bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator.

Art. 7. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide, dupa prezentarea documentatiei complete, asupra acordarii autorizatiei de functionare, in vederea inregistrarii PAID ca asigurator la oficiul registrului comertului.

Art. 8. - Pe baza autorizatiei de functionare acordate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, PAID se inregistreaza la oficiul registrului comertului. Orice modificare a documentelor sau a conditiilor in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare se face numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Art. 9. - Dupa obtinerea autorizatiei de functionare, in baza careia PAID va putea desfasura activitate de asigurare obligatorie a locuintelor, acesta va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor copiile documentelor care atesta inregistrarea societatii ca persoana juridica: actul constitutiv atestat de un consilier juridic/avocat sau autentificat de un notar public, hotararea judecatoreasca de infiintare, certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului si certificatul constatator cuprinzand toate datele de identificare ale societatii.

Art. 10. - (1) Cerintele privind conditiile si documentele solicitate actionarilor PAID se aplica si in cazul asiguratorilor care devin actionari directi dupa obtinerea autorizatiei de functionare.
(2) Cerintele privind conditiile si documentele solicitate persoanelor semnificative ale PAID se aplica si in cazul persoanelor fizice, care devin persoane semnificative ulterior obtinerii autorizatiei de functionare, cu respectarea prevederilor Normelor privind autorizarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2009.

Art. 11. - In termen de 3 luni de la data obtinerii autorizatiei de functionare, PAID are obligatia:
1. sa transmita studiul de fezabilitate pentru urmatorii 3 ani, care va cuprinde urmatoarele:
a) estimarea marjei de solvabilitate minime;
b) elementele fondului minim de siguranta, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acesteia;
c) estimarea cheltuielilor generale de administratie si a cheltuielilor cu comisioanele, precum si sursele de finantare ale acestora;
d) estimarea cheltuielilor aferente membrilor consiliului de administratie, persoanelor din conducerea executiva si persoanelor care ocupa functiile de conducere mentionate in anexa nr. 7 la Normele privind autorizarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2009, cu exceptia conducatorului activitatii de asigurari de viata si a medicului. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie in parte;
e) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul contului de profit si pierdere, proiectul contului tehnic al asigurarii generale, proiectul contului netehnic;
f) estimarea primelor subscrise si a daunelor ce vor fi platite;
g) resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor;
2. sa transmita copia contractului/contractelor de reasigurare, lista cuprinzand reasiguratorii, cu mentionarea cotei de participare a fiecaruia, dovada platii ratelor primelor de reasigurare, precum si alte documente sau informatii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
3. sa incadreze persoane care indeplinesc conditiile de pregatire si de competenta profesionala si sa prezinte documentatia in vederea aprobarii, pentru functiile mentionate in anexa nr. 7 la Normele privind autorizarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2009, cu exceptia conducatorului activitatii de asigurari de viata si a medicului, cu respectarea si in conformitate cu prevederile normelor mai sus mentionate;
4. sa distribuie politele tiparite asiguratorilor autorizati intr-un termen de 90 de zile de la constituirea PAID.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 12. - Prezentele norme se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legale in vigoare.

Art. 13. - Anexa face parte integranta din prezentele norme.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 70 si 71 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare.

ANEXA la norme

DOCUMENTELE pe care actionarii PAID au obligatia de a le depune la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

1. documentele oficiale din care sa reiasa denumirea, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare;
2. cazierul fiscal valabil la data depunerii documentatiei;
3. documentele care sa ateste provenienta fondurilor de participare la capitalul social al PAID;
4. extrasul din hotararea adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a consiliului de administratie privind participarea la constituirea capitalului PAID si cota de participare;
5. documente care sa ateste autorizarea pentru incheierea asigurarilor obligatorii pentru locuinte;
6. declaratia, atestata de un consilier juridic/avocat sau autentificata de un notar public, a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca sunt indeplinite prevederile art. 4 lit. a) si b) din norme.

RISCURI ACOPERITE DE ASIGURAREA FACULTATIVA

Riscurile acoperite de o polita de asigurare sunt acele fenomene sau actiuni cu urmari negative prin a caror producere se activeaza polita de...

Detalii

PRETUL ASIGURARII FACULTATIVE SI SUMA ASIGURATA

Procentual vorbind, primele practicate de companiile de profil din Romania variaza intre 0,1 - 0,4% din valoarea locuintei si a bunurilor, acolo...

Detalii

PASI DE PARCURS IN CAZ DE DAUNA

1. Informati in cel mai scurt timp posibil organele abilitate (Politie, Pompieri - daca este cazul) si apoi compania de asigurari (sau brokerul,...

Detalii

Campanii de informare

Octombrie luna asigurarii locuintelor

Octombrie luna asigurarii locuintelor Detalii

Locuiesti intr-o casa sigura?

Image Format Verifica acum

Cum reducem riscul de incendiu acasa?

Image Format Vezi acum

Parteneri